custom course image

Manylion cwrs

Côd UCAS

C610

Blwyddyn mynediad

2023, 2024

Hyd y cwrs

1 BL (LLAWN-AMSER)

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Uwchraddio

eich cymwysterau i radd BSc lawn

4ydd yn y DU

a 1af yng Nghymru am foddhad addysgu (Canllaw Prifysgolion Da The Guardian 2023)*

Defnyddio awyr agored

gwych Gogledd Cymru

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ein gradd BSc ychwanegol mewn hyfforddi chwaraeon yn barhad o’r radd FdSc, ac wedi'i chynllunio i gynnig dull ymarferol o ddysgu i'n myfyrwyr i ddysgu sgiliau a dulliau hyfforddi tra'n ymgorffori ein lleoliad daearyddol rhagorol yng Ngogledd Cymru.

Mae'r cwrs yn:

 • yn golygu y byddwch yn gallu uwcheaddio at eich cymhwyster FdSc i radd BSc lawn
 • darparu myfyrwyr gyda'r holl sgiliau a mewnwelediad angenrheidiol i weithio yn y diwydiant chwaraeon a ffitrwydd
 • yn cynnwys cydweithio â phartneriaid allanol i helpu i sicrhau bod myfyrwyr yn ein gadael â nifer fawr o CV o ddyfarniadau a chymwysterau cydnabyddedig
 • helpu myfyrwyr i gael y troed cyntaf hwnnw ar yr ysgol gyflogaeth.
 • *rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 2il yng Nghymru am foddhad gydag addysgu yn nhablau cynghrair pwnc Gwyddor Chwaraeon, Canllaw Prifysgolion Da The Guardian 2022
BASES Logo

Hyfforddi: Chwaraeon a Ffitrwyddyn Prifysgol Wrecsam

Dysgwch fwy am y cwrs Hyfforddi: Chwaraeon a Ffitrwydd a'r cyfleoedd sydd ar gael gan un o'r arweinwyr y rhaglen, Jon Hughes.

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae'r rhaglen yn cynnig cyfleoedd byd go iawn i brofi'r gweithle.
 • Astudiwch mewn labordy achrededig gan Cymdeithas Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prydain (BASES).
 • Addysgir y rhaglen gan ddarlithwyr o ystod eang o gefndiroedd sy'n ymarferwyr profiadol, cymhwysol (o hyfforddwyr chwaraeon i ddadansoddwyr, seicolegwyr a ffisiolegwyr) ac ymchwilwyr ym meysydd chwaraeon ac ymarfer corff.
 • Teithiau maes i archwilio'r heriau chwaraeon a ffitrwydd yng Ngogledd Cymru
 • Technoleg arloesol i gefnogi eich dealltwriaeth a'ch mwynhad o'r pynciau dan sylw.
 • Mae gennym system cymorth a thiwtoriaid personol ardderchog i sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu cefnogi drwy gydol eu hastudiaethau.
 • Mae cydweithio â phartneriaid allanol yn sicrhau bod myfyrwyr yn gallu ein gadael â CV llawn nifer o ddyfarniadau a chymwysterau cydnabyddedig, gan helpu i gael y troed cyntaf hwnnw ar yr ysgol gyflogaeth.
 • *Mae'r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddir yn 4ydd yn y DU a 1af yng Nghymru am foddhad addysgu yn nhablau cynghrair pwnc Gwyddor Chwaraeon, Canllaw Prifysgolion The Guardian 2023.

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae cynnwys y radd FdSc mewn Hyfforddi Chwaraeon a'r flwyddyn atodol yn tynnu ar egwyddorion allweddol o fewn chwaraeon a ffitrwydd. Trwy sicrhau cysondeb trwy gydol y radd, byddwch yn darganfod gyrfa bleserus a gwerth chweil yn y dyfodol.

BLWYDDYN 1 (LEFEL 6)

 • Ymarfer Proffesiynol Cymhwysol mewn Ffitrwydd a Chyflyru (20 credyd): Gan adeiladu ar y wybodaeth a'r sgiliau a ddatblygwyd yn L4 a 5 mae'r modiwl hwn yn eich galluogi i fyfyrio ar eich ymarfer personol a phroffesiynol o fewn amgylcheddau S&C cymhwysol.
 • Dadansoddi Perfformiad ar gyfer Gwelliant (20 credyd): Mae'r modiwl hwn yn ceisio cymhwyso'r hyn y mae myfyrwyr wedi'i ddysgu yn ystod y blynyddoedd blaenorol a'i gymhwyso i senario byd go iawn o'u dewis. Yn y pen draw, gweld sut mae effaith y system y maent wedi'i datblygu yn ymdopi mewn amgylcheddau deinamig.
 • Ymarferydd Myfyriol (Pwnc Arbennig) (40 credyd): Mae'r modiwl hwn yn eich galluogi i gael profiad gwerthfawr o fewn lleoliad chwaraeon neu ffitrwydd o'ch dewis. Datblygu sgiliau personol a phroffesiynol sy'n berthnasol ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol.
 • Darganfod Annibynnol (40 credyd): Mae'r modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i gynnal eu hastudiaeth ymchwil eu hunain. Ar ôl dewis amgylchedd o'u dewis bydd myfyrwyr yn casglu, dadansoddi a dehongli data oddi mewn iddo, gan droi'r holl waith caled hwn yn fformat ysgrifenedig strwythuredig i'w gyflwyno.

Gofynion mynediad a gwneud cais

I gael mynediad i’r lefel 6 (atodol) yma mae’n rhaid ichi foddhau’r meini prawf mynediad a’r tiwtor derbyn drwy gynhyrchu tystiolaeth ddogfennol eich bod wedi cyflawni cymhwyster ar lefel 5 neu uwch mewn disgyblaeth berthnasol a bod gennych y cefndir angenrheidiol.

Gall myfyrwyr sy'n gallu cyflwyno tystiolaeth o basio gradd FdSc Hyfforddi: Chwaraeon a Ffitrwydd Prifysgol Wrecsam gael mynediad i'r rhaglen yn benodol.

Mae angen DBS ffurfiol ar gyfer y rhaglenDarperir cymorth gyda hyn. 

Addysgu ac Asesu

Addysgu a Dysgu

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y mwyaf o'u potensial academaidd ac mae cyflwyno ein Fframwaith Dysgu Gweithredol yn helpu i gyflawni'r ymrwymiad hwn. Wedi'i seilio ar werthoedd y brifysgol o fod yn hygyrch, yn gefnogol, yn arloesol ac yn uchelgeisiol, bydd ALF yn cefnogi dysgu hyblyg sy'n gwneud y defnydd gorau o leoedd ar y Campws ynghyd â chyfleoedd dysgu digidol sydd wedi'u cynllunio i gael mynediad atynt unrhyw bryd, unrhyw le fel y bo'n briodol. Yn ogystal, mae ALF yn ymgorffori ffyrdd o addysgu a dysgu sy'n creu ac yn cefnogi ymdeimlad o berthyn i fyfyrwyr – sy'n hollbwysig i ni fel prifysgol sy'n ymfalchïo mewn bod yn gymuned gefnogol.

Gan ymgorffori popeth a grybwyllir uchod, bydd ein haddysgu yn defnyddio cyfuniad o dechnegau wyneb yn wyneb ac ar-lein. Mae elfennau ymarferol ar draws pob blwyddyn a all gynnwys teithiau oddi ar y campws i amgylcheddau sy'n hwyluso'r profiad dysgu. Ar gyfartaledd, bydd myfyrwyr yn derbyn 16 awr o gynnwys a addysgir drwy ddarparu ALF yr wythnos.

Yn ogystal, mae'r brifysgol yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd fel ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu i ddelio ag ymarferoldeb gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall gwasanaethau cynhwysiant y brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen gwneud addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyrwyr oherwydd anabledd, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol cydnabyddedig.

Asesu

Ar gyfer y flwyddyn atodol, daw eich amser gyda ni i ben gyda chyflwyno Cyfle Dysgu annibynnol (prosiect traethawd hir), mewn maes sy'n cefnogi eich dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae ein gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O ddod o hyd i waith neu astudiaeth bellach i gyfrifo eich diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae llwybrau cyflogaeth graddedigion cyffredin yn cynnwys chwaraeon, hamdden, twristiaeth, rheolaeth, addysg, ymchwil ac iechyd a ffitrwydd, gan gynnwys:

 • Hyfforddwr Chwaraeon
 • Hyfforddwr Gweithgareddau Awyr Agored
 • Swyddog Datblygu Chwaraeon
 • Ymarferydd Iechyd
 • Hyfforddwr Personol
 • Dadansoddwr Perfformiad Chwaraeon
 • Athro / Athrawes
 • Cryfder a Chyflyrwr
 • Hyfforddwr Addysg Gorfforol Gwasanaethau Milwrol

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Mae ffioedd dysgu 2023/24 Prifysgol Wrecsam ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau Ffioedd a Chyllido.

Gall bwrsariaeth myfyriwr fod ar gael i fyfyrwyr sy'n gymwys.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

You didn't select a valid both link for Course 3