Manylion cwrs

Côd UCAS

C610

Blwyddyn mynediad

2024, 2025

Hyd y cwrs

1 BL (LLAWN-AMSER)

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Uwchraddio

eich cymwysterau i radd BSc lawn

Elevate

eich partneriaeth dysgu gyda Widnes Vikings

Defnyddio awyr agored

gwych Gogledd Cymru

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ein gradd BSc ychwanegol mewn hyfforddi chwaraeon yn barhad o’r radd FdSc, ac wedi'i chynllunio i gynnig dull ymarferol o ddysgu i'n myfyrwyr i ddysgu sgiliau a dulliau hyfforddi tra'n ymgorffori ein lleoliad daearyddol rhagorol yng Ngogledd Cymru.

Mae'r cwrs yn:

 • yn golygu y byddwch yn gallu uwcheaddio at eich cymhwyster FdSc i radd BSc lawn
 • darparu myfyrwyr gyda'r holl sgiliau a mewnwelediad angenrheidiol i weithio yn y diwydiant chwaraeon a ffitrwydd
 • yn cynnwys cydweithio â phartneriaid allanol i helpu i sicrhau bod myfyrwyr yn ein gadael â nifer fawr o CV o ddyfarniadau a chymwysterau cydnabyddedig
 • helpu myfyrwyr i gael y troed cyntaf hwnnw ar yr ysgol gyflogaeth.
BASES Logoachieve more logo

Hyfforddi: Chwaraeon a Ffitrwyddyn Prifysgol Wrecsam

Dysgwch fwy am y cwrs Hyfforddi: Chwaraeon a Ffitrwydd a'r cyfleoedd sydd ar gael gan un o'r arweinwyr y rhaglen, Jon Hughes.

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae'r rhaglen yn cynnig cyfleoedd byd go iawn i brofi'r gweithle.
 • Astudiwch mewn labordy achrededig gan Cymdeithas Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prydain (BASES).
 • Addysgir y rhaglen gan ddarlithwyr o ystod eang o gefndiroedd sy'n ymarferwyr profiadol, cymhwysol (o hyfforddwyr chwaraeon i ddadansoddwyr, seicolegwyr a ffisiolegwyr) ac ymchwilwyr ym meysydd chwaraeon ac ymarfer corff.
 • Teithiau maes i archwilio'r heriau chwaraeon a ffitrwydd yng Ngogledd Cymru
 • Technoleg arloesol i gefnogi eich dealltwriaeth a'ch mwynhad o'r pynciau dan sylw.
 • Mae gennym system cymorth a thiwtoriaid personol ardderchog i sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu cefnogi drwy gydol eu hastudiaethau.
 • Mae cydweithio â phartneriaid allanol yn sicrhau bod myfyrwyr yn gallu ein gadael â CV llawn nifer o ddyfarniadau a chymwysterau cydnabyddedig, gan helpu i gael y troed cyntaf hwnnw ar yr ysgol gyflogaeth.
 • *Mae'r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddir yn 4ydd yn y DU a 1af yng Nghymru am foddhad addysgu yn nhablau cynghrair pwnc Gwyddor Chwaraeon, Canllaw Prifysgolion The Guardian 2023.
 • Bydd ein partneriaeth â Widnes Vikings o rygbi'r gynghrair yn rhoi cyfle i chi gael mynediad at brofiadau dysgu yn y byd go iawn mewn amgylchedd chwaraeon elitaidd ac elwa o gyfoeth o wybodaeth broffesiynol. 

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae cynnwys y radd FdSc mewn Hyfforddi Chwaraeon a'r flwyddyn atodol yn tynnu ar egwyddorion allweddol o fewn chwaraeon a ffitrwydd. Trwy sicrhau cysondeb trwy gydol y radd, byddwch yn darganfod gyrfa bleserus a gwerth chweil yn y dyfodol.

BLWYDDYN 1 (LEFEL 6)

 • Ymarfer Proffesiynol Cymhwysol mewn Ffitrwydd a Chyflyru (20 credyd): Gan adeiladu ar y wybodaeth a'r sgiliau a ddatblygwyd yn L4 a 5 mae'r modiwl hwn yn eich galluogi i fyfyrio ar eich ymarfer personol a phroffesiynol o fewn amgylcheddau S&C cymhwysol.
 • Dadansoddi Perfformiad ar gyfer Gwelliant (20 credyd): Mae'r modiwl hwn yn ceisio cymhwyso'r hyn y mae myfyrwyr wedi'i ddysgu yn ystod y blynyddoedd blaenorol a'i gymhwyso i senario byd go iawn o'u dewis. Yn y pen draw, gweld sut mae effaith y system y maent wedi'i datblygu yn ymdopi mewn amgylcheddau deinamig.
 • Ymarferydd Myfyriol (Pwnc Arbennig) (40 credyd): Mae'r modiwl hwn yn eich galluogi i gael profiad gwerthfawr o fewn lleoliad chwaraeon neu ffitrwydd o'ch dewis. Datblygu sgiliau personol a phroffesiynol sy'n berthnasol ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol.
 • Darganfod Annibynnol (40 credyd): Mae'r modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i gynnal eu hastudiaeth ymchwil eu hunain. Ar ôl dewis amgylchedd o'u dewis bydd myfyrwyr yn casglu, dadansoddi a dehongli data oddi mewn iddo, gan droi'r holl waith caled hwn yn fformat ysgrifenedig strwythuredig i'w gyflwyno.

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

I gael mynediad i’r lefel 6 (atodol) yma mae’n rhaid ichi foddhau’r meini prawf mynediad a’r tiwtor derbyn drwy gynhyrchu tystiolaeth ddogfennol eich bod wedi cyflawni cymhwyster ar lefel 5 neu uwch mewn disgyblaeth berthnasol a bod gennych y cefndir angenrheidiol.

Gall myfyrwyr sy'n gallu cyflwyno tystiolaeth o basio gradd FdSc Hyfforddi: Chwaraeon a Ffitrwydd Prifysgol Wrecsam gael mynediad i'r rhaglen yn benodol.

Mae angen DBS ffurfiol ar gyfer y rhaglenDarperir cymorth gyda hyn. 

Addysgu ac Asesu

Addysgu a Dysgu

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y mwyaf o'u potensial academaidd ac mae cyflwyno ein Fframwaith Dysgu Gweithredol yn helpu i gyflawni'r ymrwymiad hwn. Wedi'i seilio ar werthoedd y brifysgol o fod yn hygyrch, yn gefnogol, yn arloesol ac yn uchelgeisiol, bydd ALF yn cefnogi dysgu hyblyg sy'n gwneud y defnydd gorau o leoedd ar y Campws ynghyd â chyfleoedd dysgu digidol sydd wedi'u cynllunio i gael mynediad atynt unrhyw bryd, unrhyw le fel y bo'n briodol. Yn ogystal, mae ALF yn ymgorffori ffyrdd o addysgu a dysgu sy'n creu ac yn cefnogi ymdeimlad o berthyn i fyfyrwyr – sy'n hollbwysig i ni fel prifysgol sy'n ymfalchïo mewn bod yn gymuned gefnogol.

Gan ymgorffori popeth a grybwyllir uchod, bydd ein haddysgu yn defnyddio cyfuniad o dechnegau wyneb yn wyneb ac ar-lein. Mae elfennau ymarferol ar draws pob blwyddyn a all gynnwys teithiau oddi ar y campws i amgylcheddau sy'n hwyluso'r profiad dysgu. Ar gyfartaledd, bydd myfyrwyr yn derbyn 16 awr o gynnwys a addysgir drwy ddarparu ALF yr wythnos.

Yn ogystal, mae'r brifysgol yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd fel ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu i ddelio ag ymarferoldeb gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall gwasanaethau cynhwysiant y brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen gwneud addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyrwyr oherwydd anabledd, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol cydnabyddedig.

Asesu

Ar gyfer y flwyddyn atodol, daw eich amser gyda ni i ben gyda chyflwyno Cyfle Dysgu annibynnol (prosiect traethawd hir), mewn maes sy'n cefnogi eich dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae ein gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O ddod o hyd i waith neu astudiaeth bellach i gyfrifo eich diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae llwybrau cyflogaeth graddedigion cyffredin yn cynnwys chwaraeon, hamdden, twristiaeth, rheolaeth, addysg, ymchwil ac iechyd a ffitrwydd, gan gynnwys:

 • Hyfforddwr Chwaraeon
 • Hyfforddwr Gweithgareddau Awyr Agored
 • Swyddog Datblygu Chwaraeon
 • Ymarferydd Iechyd
 • Hyfforddwr Personol
 • Dadansoddwr Perfformiad Chwaraeon
 • Athro / Athrawes
 • Cryfder a Chyflyrwr
 • Hyfforddwr Addysg Gorfforol Gwasanaethau Milwrol

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd israddedig.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.