Manylion cwrs

Côd UCAS

FDSF

Blwyddyn mynediad

2024, 2025

Hyd y cwrs

2 BL (llawn-amser)

Tariff UCAS

48-72

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Elevate

eich partneriaeth dysgu gyda Widnes Vikings

Cymwysterau Gweithle

ychwanegol am ddim ar bob lefel astudio 

Defnyddio awyr agored

gwych Gogledd Cymru

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ein gradd hyfforddi chwaraeon FdSc wedi'i chynllunio i gynnig dull ymarferol i'n myfyrwyr o ddysgu sgiliau a dulliau hyfforddi wrth ymgorffori ein lleoliad daearyddol rhagorol yng Ngogledd Cymru.

Mae’r cwrs: 

 • Rhoi'r holl sgiliau a mewnwelediad angenrheidiol sydd eu hangen arnoch i weithio yn y diwydiant chwaraeon a ffitrwydd 
 • Yn cynnwys cydweithio â phartneriaid allanol gan gynnwys Clwb Rygbi Cynghrair Widnes Vikings, Clwb Bocsio'r Wyddgrug, Cymdeithas Bêl-droed Cymru a busnesau lleol fel Fervid Fitness a Planetree Adventure i helpu i sicrhau eich bod yn ein gadael gyda CV llawn nifer o wobrau a chymwysterau cydnabyddedig.
 • Gallwch hefyd ddewis cofrestru ar y taliad atodol 1 flwyddyn os byddwch yn dewis parhau, a fydd yn rhoi cymhwyster BSc (Anrh) llawn i chi. 
Widenes Vikings LogoMold boxing logo

Hyfforddi: Chwaraeon a Ffitrwyddyn Prifysgol Wrecsam

Dysgwch fwy am y cwrs Hyfforddi: Chwaraeon a Ffitrwydd a'r cyfleoedd sydd ar gael gan un o'r arweinwyr y rhaglen, Jon Hughes.

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio i gynnig dull ymarferol o ddysgu i'n myfyrwyr tra'n ymgorffori ein lleoliad daearyddol rhagorol yng Ngogledd Cymru. Mae'r cwrs yn rhoi'r holl sgiliau a mewnwelediad angenrheidiol i fyfyrwyr weithio yn y diwydiant chwaraeon a ffitrwydd, tra bod ein cydweithrediad â phartneriaid allanol yn sicrhau bod myfyrwyr yn gallu ein gadael gyda CV o ddyfarniadau a chymwysterau cydnabyddedig, gan helpu i gael y droed gyntaf honno ar yr ysgol gyflogaeth.
 • Mae gan y rhaglen gymwysterau integredig ychwanegol, yn rhad ac am ddim, sydd wedi'u hymgorffori ynddo: Hyfforddwr Campfa Lefel 2, Hyfforddwr Personol Lefel 3, Sgrptio Hudl Sportscode Lefelau 1 a 2, Dyfarniadau Arweinwyr a chymwysterau Lefel 1 mewn nifer o chwaraeon a gweithgareddau yn ogystal â chymwysterau gweithredu sylfaenol.
 • Mae'r rhaglen yn cynnig cyfleoedd byd go iawn i brofi'r gweithle.
  Astudiwch mewn labordy achrededig gan Cymdeithas Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prydain (BASES).
 • Addysgir y rhaglen gan ddarlithwyr o ystod eang o gefndiroedd sy'n ymarferwyr profiadol, cymhwysol (o hyfforddwyr chwaraeon i ddadansoddwyr, seicolegwyr a ffisiolegwyr) ac ymchwilwyr ym meysydd chwaraeon ac ymarfer corff.
 • Teithiau maes i archwilio'r heriau chwaraeon a ffitrwydd yng Ngogledd Cymru
 • Technoleg arloesol i gefnogi eich dealltwriaeth a'ch mwynhad o'r pynciau dan sylw.
 • Mae gennym system cymorth a thiwtoriaid personol ardderchog i sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu cefnogi drwy gydol eu hastudiaethau.
 • Mae cydweithio â phartneriaid allanol yn sicrhau bod myfyrwyr yn gallu ein gadael â CV llawn nifer o ddyfarniadau a chymwysterau cydnabyddedig, gan helpu i gael y troed cyntaf hwnnw ar yr ysgol gyflogaeth.
 • *Mae'r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddir yn 1af yng Nghymru am foddhad addysgu yn nhablau cynghrair pwnc Gwyddor Chwaraeon, Canllaw Prifysgolion The Guardian 2023.
 • Bydd ein partneriaeth â Widnes Vikings o rygbi'r gynghrair yn rhoi cyfle i chi gael mynediad at brofiadau dysgu yn y byd go iawn mewn amgylchedd chwaraeon elitaidd ac elwa o gyfoeth o wybodaeth broffesiynol. 

 

 

Beth fyddwch chin ei astudio

I ddechrau, mae'r radd FdSc yn cynnwys rhaglen astudio dwy flynedd, gyda'r opsiwn ar ôl cwblhau'r FdSc i gofrestru ar gwrs atodol blwyddyn. Bydd cwblhau'r flwyddyn atodol yn rhoi cymhwyster BSc (Anrh) llawn i chi.

LEFEL 4 (BLWYDDYN 1)

Yn y flwyddyn hon cyflwynir myfyrwyr i'r holl elfennau sy'n gysylltiedig â chwaraeon a ffitrwydd. Mae myfyrwyr yn cael dealltwriaeth o'r cysylltiad o theori i ymarfer ar draws ystod o ddisgyblaethau gan gynnwys Hyfforddi, Cryfder a Chyflyru, dadansoddi perfformiad ac agweddau ar seicoleg, ffisioleg. Bydd gennych 36 awr o amser cyswllt fesul modiwl. 

MODIWLAU 

 • Ffitrwydd a Chyflyru ar gyfer Chwaraeon (20 credyd) Nod y modiwl hwn yw rhoi trosolwg i chi o ddulliau hyfforddi cryfder a chyflyru. Byddwch hefyd yn datblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau hyfforddi yn ystod sesiynau ymarferol. 
 • Dadansoddi Perfformiad: Gwneud Gwahaniaeth (20 credyd) Nod y modiwl hwn yw rhoi trosolwg i chi o ddadansoddi perfformiad a sut y gall defnyddio'r modiwl ddefnyddio amser a thalent yn fwy effeithiol. 
 • Deall y Broses Hyfforddi (20 credyd) Nod y modiwl hwn yw eich helpu i ddeall yr elfennau sy'n mynd i wneud hyfforddwr da ac yn ystyried sut mae'r proffesiwn hyfforddi wedi cael ei yrru ymlaen drwy ymchwil arloesol i'r ddisgyblaeth ynghylch sut mae pobl yn dysgu ac yn cyfathrebu. 
 • Gweithgareddau Awyr Agored (20 credyd) Nod y modiwl hwn yw darparu cyfleoedd i brofi gweithgareddau awyr agored a sut y cânt eu trefnu a'u cyflwyno. 
 • Symud Sylfaenol mewn Chwaraeon (20 credyd) Nod y modiwl hwn yw darparu cyfleoedd i fyfyrwyr asesu amrywiaeth o amgylcheddau chwaraeon / ffitrwydd, i archwilio'r nodweddion y mae ar chwaraeon eu hangen ar ei gyfranogwyr, waeth beth fo'u lefel. 
 • Darganfyddiad Academaidd o fewn y Gwyddorau Chwaraeon (20 credyd) Mae'r modiwl hwn yn ymchwilio i ddulliau ansoddol a meintiol o ymchwilio i ddisgyblaethau gwyddor chwaraeon 

LEFEL 5 (BLWYDDYN 2)  

MODIWLAU

 • Dulliau Ffitrwydd a Chyflyru yn Ymarferol (20 credyd):  Mae hwn yn fodiwl cymhwysol gyda chymwysterau diwydiant wedi'u gwreiddio. Gan fabwysiadu ymagwedd gyfannol at ffitrwydd a chyflyru, byddwch yn archwilio ystod o ddulliau hyfforddi o safle'r cyfranogwr a ffitrwydd / hyfforddwr cryfder a chyflyru. 
 • Dadansoddi Perfformiad: Tactegau Effeithio ar Dechnegau (20 credyd): Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr archwilio'r defnydd o dechnegau dadansoddi perfformiad mewn chwaraeon ac addasrwydd i hyrwyddo datblygiad tactegol a chynllunio, drwy wella rhinweddau technegol sylfaenol. 
 • Dod yn Hyfforddwr (20 credyd): Mae'r modiwl hwn yn annog y myfyriwr i archwilio'r materion addysgeg sy'n wynebu hyfforddwyr chwaraeon / ffitrwydd tra'n adlewyrchu a gwerthuso eu harferion eu hunain. 
 • Cyflawni Gweithgareddau Awyr Agored (20 credyd): Mae'r modiwl hwn yn cynnig y profiad o ddarparu chwaraeon anhraddodiadol, nodi tebygrwydd a nodweddion unigryw y mae gweithgareddau awyr agored yn eu cyflwyno. 
 • Amgylcheddau Hyfforddi (20 credyd): Mae hwn yn fodiwl a negodwyd sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r myfyriwr nodi chwaraeon o'u dewis. Yna bydd y myfyriwr yn ymgolli yn yr amgylchedd i ddeall sut mae pethau'n gweithredu a systemau sy'n cefnogi'r gwaith hwn. 
 • Darganfyddiad Academaidd - Adeiladu Syniadau Ymchwil Cryf (20 credyd): Nod y modiwl hwn yw addysgu myfyrwyr am wneud ymchwil o safbwynt ansoddol a meintiol. Bydd myfyrwyr yn cael cipolwg ar wahanol ddulliau a dadansoddiadau ymchwil tra hefyd yn dechrau creu syniad ar gyfer traethodau hir y flwyddyn olaf os byddant yn dewis symud ymlaen i Lefel 6 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

I gael mynediad i'n rhaglen radd, mae angen y canlynol arnom: 

 • O leiaf 48-72 o bwyntiau UCAS ar lefel A2 neu gyfwerth. 
 • Mae profiad o amgylchedd hyfforddi chwaraeon / ffitrwydd yn fantais ond nid yn hanfodol. 

Os oes gennych gofnodion addysgol sy'n fwy na 5 oed, byddwn yn ystyried eich cais gyda datganiad personol cryf yn amlinellu profiad perthnasol o fewn y 5 mlynedd diwethaf yn lle, ar yr amod bod gennych bwyntiau'r UCAS.

Gellir cyfrif pwyntiau UCAS o amrywiaeth eang o gymwysterau megis: 

 • Bagloriaeth Cymru 
 • Dilyniant a Diploma Uwch 
 • BTEC/EDEXCEL, Diplomâu a Thystysgrifau Cenedlaethol   
 • Cymwysterau'r Alban ar lefel Uwch Uwch 
 • Gwyddelod yn gadael Tystysgrif Arholiadau uwch 
 • Bagloriaethau Rhyngwladol ac Ewropeaidd 

Gall ymgeiswyr ymuno â'r rhaglen ar wahanol lefelau gyda Chydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) neu Gydnabod Dysgu Drwy Brofiad Blaenorol (RPEL) yn unol â Rheoliadau Cyffredinol y Brifysgol. Croesewir myfyrwyr aeddfed sydd â phrofiad perthnasol hefyd i wneud cais ac ystyrir ar sail unigol. 

Mae angen DBS ffurfiol ar gyfer y rhaglen. Darperir cymorth gyda hyn. 

Addysgu ac Asesu

Addysgu a Dysgu

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y mwyaf o'u potensial academaidd ac mae cyflwyno ein Fframwaith Dysgu Gweithredol yn helpu i gyflawni'r ymrwymiad hwn. Wedi'i seilio ar werthoedd y brifysgol o fod yn hygyrch, yn gefnogol, yn arloesol ac yn uchelgeisiol, bydd ALF yn cefnogi dysgu hyblyg sy'n gwneud y defnydd gorau o leoedd ar y Campws ynghyd â chyfleoedd dysgu digidol sydd wedi'u cynllunio i gael mynediad atynt unrhyw bryd, unrhyw le fel y bo'n briodol. Yn ogystal, mae ALF yn ymgorffori ffyrdd o addysgu a dysgu sy'n creu ac yn cefnogi ymdeimlad o berthyn i fyfyrwyr – sy'n hollbwysig i ni fel prifysgol sy'n ymfalchïo mewn bod yn gymuned gefnogol.

Gan ymgorffori popeth a grybwyllir uchod, bydd ein haddysgu yn defnyddio cyfuniad o dechnegau wyneb yn wyneb ac ar-lein. Mae elfennau ymarferol ar draws pob blwyddyn a all gynnwys teithiau oddi ar y campws i amgylcheddau sy'n hwyluso'r profiad dysgu. Ar gyfartaledd, bydd myfyrwyr yn derbyn 16 awr o gynnwys a addysgir drwy ddarparu ALF yr wythnos.

Yn ogystal, mae'r brifysgol yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd fel ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu i ddelio ag ymarferoldeb gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall gwasanaethau cynhwysiant y brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen gwneud addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyrwyr oherwydd anabledd, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol cydnabyddedig.

Asesu

Defnyddir ystod eang o ddulliau asesu i brofi eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth. Mae hyn yn cynnwys traethodau, portffolios, sesiynau ymarferol, adroddiadau, cyflwyniadau, trafodaethau ar-lein, a gwerthusiadau astudiaethau achos. Byddwch yn cael eich asesu ar eich gallu i ddisgrifio, esbonio a dadansoddi cysyniadau hyfforddi chwaraeon / ffitrwydd. Cyflawnir hyn drwy ymchwilio i ymchwil a gyhoeddwyd yn flaenorol, data maes a gasglwyd yn unigol a meddalwedd ac offer cyfrifiadurol arbenigol.

Os cymerir astudiaeth Lefel 6, mae eich amser gyda ni yn arwain at gyflwyno cyfle Dysgu annibynnol (prosiect traethawd hir), mewn maes sy'n cefnogi eich dyheadau yn y dyfodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae ein gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O ddod o hyd i waith neu astudiaeth bellach i gyfrifo eich diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae llwybrau cyflogaeth graddedigion cyffredin yn cynnwys chwaraeon, hamdden, twristiaeth, rheolaeth, addysg, ymchwil ac iechyd a ffitrwydd, gan gynnwys:

 • Hyfforddwr Chwaraeon
 • Hyfforddwr Gweithgareddau Awyr Agored
 • Swyddog Datblygu Chwaraeon
 • Ymarferydd Iechyd
 • Hyfforddwr Personol
 • Dadansoddwr Perfformiad Chwaraeon
 • Athro / Athrawes
 • Cryfder a Chyflyrwr
 • Hyfforddwr Addysg Gorfforol Gwasanaethau Milwrol

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd israddedig.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.