BEng (Anrh) Ynni Adnewyddadwy a Pheirianneg Gynaliadwy (gyda blwyddyn sylfaen)

Student in engineering lab

Manylion cwrs

Côd UCAS

HH3P

Blwyddyn mynediad

2024

Hyd y cwrs

4 BL (llawn-amser)

Tariff UCAS

48-72

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

*Yn amodol ar ail-achredu

Course Highlights

Profiad o'r diwydiant

darlithwyr sy'n weithgar ym maes ymchwil cynaliadwyedd

Achrededig

gan y sefydliad Ynni, IMechE ac IEEE

Ymweliadau

i gwmnïau diwydiannol lleol gan gynnwys safleoedd ynni solar, hydro a gwynt

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ein gradd yn mynd i’r afael â rhai o’r heriau mwyaf sy’n wynebu’r ddynol ryw heddiw – ynni fforddiadwy, newid yn yr hinsawdd, cynhesu byd-eang a rheoli llygredd. I fyfyrwyr sydd eisiau bod ar flaen y gad o ran datrysiadau cost-effeithiol a pheirianneg newydd a fydd yn helpu i foddhau’r angen am am ynni adnewyddadwy.

Mae'r radd hon ar flaen y gad o ran y peirianneg a'r cyffyrddiadau newydd hwn ar gyllid a gwleidyddiaeth y model sydd i ddod yn symud i ynni glân a chynaliadwyedd. 

Ar y radd hon byddwch yn: 

 • Byddwch yn dysgu sut y gallwn helpu i drwsio newid hinsawdd.
 • Archwilio ynni adnewyddadwy a dysgu am gynaliadwyedd.
 • Astudio gradd sy'n sefydliad Ynni, IMechE ac IEEE wedi'i achredu.
 • Dysgu am ynni gwyrdd ac adnewyddadwy.
 • Ennill yr offer i gael effaith a diogelu'r blaned.
 • Archwilio peirianneg drydanol a mecanyddol, yn ogystal â phob math o ynni adnewyddadwy.    
 • Astudio cwrs sy'n ymfalchïo mewn llwyddiant cyflogaeth perthnasol uchel ar ôl graddio.
 • Dechrau'ch taith ar lwybr i gyfleoedd yn y dyfodol.  
Engineering Council Accredited Degree
Renewable engineering students with solar panels

Peirianneg ym Prifysgol Wrecsam

Meddwl am yrfa mewn Peirianneg? Clywch gan ddarlithwyr a myfyrwyr am ein graddau Peirianneg ym Prifysgol Wrecsam.

Prif nodweddion y cwrs

 • Yn cynnwys blwyddyn sylfaen i'ch paratoi ar gyfer blynyddoedd pellach o astudio.
 • Darlithoedd profiadol yn y diwydiant sy'n weithgar ym maes ymchwil cynaliadwyedd.
 • Yn cynnwys ymweliadau maes â phrosiectau ynni adnewyddadwy diddorol (Gwynt, Solar, Hydro, planhigion Biomas). 
 • Addysgir gan ddarlithwyr sydd â 10 mlynedd o brofiad yn dysgu'r radd hon. 
 • Cyfleuster Prototeipio Cyflym (dull dyddodi wedi'i asio).
 • Labordy twnnel gwynt tanddaearol a labordy dynameg thermo-hylif wedi'i gyfarparu'n dda, gan gynnwys olwyn Pelton cwbl weithredol a thyrbin Francis.
 • Cyfleusterau rhagorol sy'n cynnwys labordai dylunio â chymorth cyfrifiadurol llawn offer, labordai electroneg modern, systemau gweithgynhyrchu arbenigol, meddalwedd efelychu, labordai offer safon diwydiant, yn ôl gofynion y diwydiant. Cyfleuster Prototeipio cyflym (dull dyddodi ymdoddedig), labordy twnnel gwynt is-sonig a labordy dynameg thermohylifol llawn offer gan gynnwys olwyn pelton a thyrbin Francis sy’n gweithredu’n llawn.
 • Maint dosbarthiadau yn fach sy’n golygu cyngor a chefnogaeth gref yn y tiwtorialau ac wrth arbrofi yn y labordy
 • Mae cymorth arbennig i fyfyrwyr mewn mathemateg.
 • Mae cyfleoedd ar gyfer ymweliadau diwydiannol â chwmnïau lleol, ffermydd gwynt, planhigion biomas, planhigion dŵr a'r ganolfan ar gyfer technoleg amgen.
 • Byddwch yn cael defnyddio pecynnau meddalwedd safon diwydiant megis: Altium Designer, Multisim, HP VEE, MATLAB a Simulink, ABAQUS, AutoCAD, Fluent, ProEngineer, SolidWorks.

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae gan ein cwrs sylfaen eang er mwyn eich galluogi i ddatblygu'r sgiliau a'r gallu i gyfrannu at ddylunio systemau ynni adnewyddadwy a mynd ymlaen i fodloni gofynion yn y dyfodol o fewn marchnadoedd y DU ac yn fyd-eang. 

BLWYDDYN 1 (BLWYDDYN SYLFAEN)

Bydd y blwyddyn sylfaen yn paratoi sylfaen i fyfyrwyr ym mhob agwedd o Beirianneg a Dylunio er mwyn eu paratoi ar gyfer blynyddoedd pellach o astudio.

MODIWLAU

 • Dulliau Dadansoddol ar gyfer Peirianneg - Yn darparu sylfaen mewn mathemateg ar gyfer myfyrwyr yn cychwyn gradd mewn peirianneg ac yn rhoi'r sgiliau a hyder yn nefnydd algebra, trigonometreg, graffiau a dealltwriaeth gref i'r gwahanol gweithrediadau a chysyniadau mathemategol er mwyn modelu'r systemau a ddefnyddiwyd o fewn Peirianneg.
 • Dylunio a Thechnoleg - Rhoi'r cyfle i fyfyrwyr i weithio ar weithgareddau ymarferol megis dyluniad CAD, dyluniadau mecanyddol/trydanol.
 • Gwyddoniaeth Fecanyddol - Yn elfen graidd o'r flwyddyn sylfaen, mae'n cwmpasu'r wybodaeth a sgiliau sylfaenol yng ngwyddoniaeth peirianneg fecanyddol er mwyn cymhwyso'r egwyddorion i ddatrys problemau mewn sefyllfaoedd ymarferol.
 • Gwyddoniaeth Drydanol ac Electronig - Darparu cefnogaeth lefel sylfaen ar gyfer astudiaeth AU o Beirianneg Drydanol, gan gynnwys ystyriaeth o ardaloedd hanfodol megis electroneg analog a digidol, systemau rhif, egwyddorion magnetig/trydanol a dyluniad CAD.
 • Y Sgiliau Sydd Arnoch eu Hangen - Mae'r modiwl hwn yn sicrhau'ch bod yn datblygu'r sgiliau allweddol academaidd, personol a phroffesiynol sydd eu hangen ar gyfer astudiaeth lwyddiannus ar lefel addysg uwch. Mae'r modiwl yn ffocysu ar ddatblygu'r sgiliau ymarferol, deallusol a chyfathrebu angenrheidiol sy'n sicrhau pont lwyddiannus i Lefel 4 a symud ymlaen drwy'r rhaglenni gradd Anrhydedd a'ch paratoi ar gyfer cyflogaeth a/neu astudiaeth bellach.
 • Astudiaethau Cyd-destunol - Nod y modiwl hwn yw cyflwyno myfyrwyr i amrywiaeth lydan o faterion cyfoes i ysgogi trafodaeth, dadl ac ymgysylltiad. Bydd yn galluogi myfyrwyr i ymgysylltu ag amryw o ardaloedd pwnc gan ddilyn hyn gyda gweithgaredd ymchwil ac ymarfer adfyfyriol ymysg grwpiau pwnc.

BLWYDDYN 2 (LEFEL 4)

Bydd Blwyddyn 1 yn cynnwys datblygu dealltwriaeth am y cysyniadau, egwyddorion a damcaniaethau sy'n sail i beirianneg. Ennill sgiliau mathemategol sylfaenol yn ymwneud â phroblemau peirianneg a dylunio. Defnyddio CAD ar gyfer dylunio ym maes peirianneg. Cymhwysedd i weithio'n ddiogel mewn labordai a gweithdai peirianneg, a gallu cynnal gweithdrefnau labordy, mesur ac arferion gweithdy o dan arweiniad tiwtor.

MODIWLAU

 • CAD a Gwyddoniaeth cynhyrchu
 • Cyflwyniad i Wyddoniaeth Peirianneg Drydanol a Mecanyddol
 • Peirianneg Mathemateg
 • Datblygiad proffesiynol peirianneg
 • Systemau Ynni a Chynaliadwyedd y Dyfodol
 • Deunyddiau a'r Amgylchedd

BLWYDDYN 3 (LEFEL 5)

Bydd Lefel 5 (blwyddyn 2) yn adeiladu ar y wybodaeth, y cysyniadau a'r sgiliau a enillir ar lefel 4 yn ogystal â gwybodaeth sy'n fwy arbenigol, sgiliau mewn dylunio a dadansoddi peirianneg. Damcaniaethau manylach o ran peirianneg gyda phŵer trydanol, ynni adnewyddadwy, adeileddau a dadansoddi elfennau cyfyngedig, ac ati. Datblygu dealltwriaeth am ddulliau busnes ac ymchwil.

MODIWLAU

 • Peirianneg Mathemateg Bellach
 • Dadansoddi Strwythurau
 • Dyfodol Peirianneg
 • Peirianneg Gwynt a Hydro
 • Peirianneg Pŵer Trydanol
 • Peirianneg Solar, Biomas a Storio

BLWYDDYN 4 (LEFEL 6)

Ar lefel 6, bydd myfyrwyr yn ennill dealltwriaeth gritigol a ffyrdd o gymhwyso cysyniadau, egwyddorion a damcaniaethau lefel uwch ym maes peirianneg yn ogystal â dealltwriaeth gritigol ac esboniad o bynciau uwch mewn deunyddiau cyfansawdd, dylunio, modelu/efelychu a thechnolegau adnewyddadwy uwch. Defnyddio'r wybodaeth a'r sgiliau a enillir i wneud prosiect unigol.

MODIWLAU

 • Opsiwn 1 Modelu ac efelychu Peirianneg Fecanyddol
 • Opsiwn 2 Modelu ac efelychu peirianneg drydanol ac electronig
 • Gridiau Clyfar, storfa a chymysgedd ynni
 • Opsiwn A Systemau arbed ynni, carbon isel ac ailgylchu
 • Opsiwn B Pŵer Electroneg a Peiriannau Trydanol
 • Peirianneg Broffesiynol
 • Prosiect

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.  

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 48-72 pwyntiau tariff UCAS yn TAG Lefel A neu gyfatebol. Yn ogystal fel arfer disgwylir graddau llwyddo yn TGAU Mathemateg a Saesneg/Cymraeg iaith gyntaf yn gradd C/4 neu uwch.

Addysgu ac Asesu

Mae amrediad eang o ddulliau asesu yn cael eu defnyddio; mae'r rhain yn cynnwys ymarferion seiliedig ar dasgau, cyflwyniadau llafar a phoster, traethodau ac adroddiadau labordy, ac arholiadau ysgrifenedig. Asesir pob modiwl trwy amrywiaeth o ddulliau, gan alluogi myfyrwyr i arddangos eu llawn botensial. Bydd traethawd estynedig prosiect yn ffurfio un o rannau terfynol eich asesiad.

Mae'r dulliau addysgu yn cynnwys darlithoedd, sesiynau labordy, seminarau a arweinir gan fyfyrwyr, teithiau maes a gwaith ymchwil dan arweiniad.

Mae dysgu annibynnol yn agwedd bwysig ar yr holl fodiwlau, gan ei fod yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau pwnc penodol a'u sgiliau allweddol. Mae dysgu annibynnol yn cael ei hyrwyddo drwy'r adborth a roddir i fyfyrwyr.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

 

Rhagolygon gyrfaol

Mae rhagolygon gyrfa myfyrwyr carbon isel ac ynni adnewyddadwy ymysg y rhai mwyaf disglair yn y maes ehangu hwn, o dan faes medrus. Ar ôl ei gwblhau, gallwch fynd ymlaen i wneud MSc mewn peirianneg adnewyddadwy a PhD cysylltiedig 

Mae myfyrwyr blaenorol yn gweithio mewn swyddi sy'n gysylltiedig â chynaliadwyedd yn y llywodraeth a diwydiant (Ynni Adnewyddadwy a busnes carbon isel). Mae cryn gyfle hefyd i fyfyrwyr entrepreneuraidd ddechrau eu busnes eu hunain yn y sector ehangu hwn. 

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae'r cwrs yn darparu gwybodaeth drylwyr a sgiliau mewn peirianneg sydd ar flaen y gad ym maes technolegau newydd ac arloesol. Caiff graddedigion eu paratoi'n dda i ddod yn arbenigwyr pwnc yn y diwydiant neu i ddilyn gyrfaoedd ymchwil mewn academia.

Mae'r rhaglen yn paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa mewn gwaith sy'n gysylltiedig ag Ynni Adnewyddadwy a Chynaliadwyedd. Gweler yma am syniad o'r cyfleoedd sydd ar gael ar hyn o bryd.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd israddedig.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Yn amodol ar ail-achredu

Rhaid adnewyddu achrediad/cydnabyddiaeth allanol gan Gyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddio (CPSRh) o dro i dro ar gyfer cyrsiau sy’n bodoli eisoes. Mae’r manylion ar y wefan yn seiliedig ar achrediad fersiwn flaenorol neu gyfredol y cwrs, a gwneir y diweddariadau a ragwelir cyn gynted ag y gwyddom amdanynt.

Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau sydd yn dal i fod ‘yn amodol ar ail-achredu’ yn cael eu hachredu yn ôl y disgwyl, fodd bynnag, ni warantir hyn, ac os na chaiff yr achrediad ei gymeradwyo yn ôl y disgwyl, neu ei newid neu ei ohirio’n sylweddol, cewch eich hysbysu gan y Brifysgol.