Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2024

Hyd y cwrs

1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

10 uchaf

yn y Ansawdd Dysgu (Nghanllaw Prifysgolion Da The Times & Sunday Times 2024).

Astudiwch

ddyfodol ynni adnewyddadwy a'i risgiau a'i fanteision.

Dysgwch

y sgiliau peirianneg i ddylunio ac ymchwilio i ffynonellau ynni adnewyddadwy a chynaliadwy.

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r MSC mewn Peirianneg (Ynni Adnewyddadwy a Chynaliadwy) yn cyflwyno darlun cyfoes o’r newid yn yr hinsawdd, ei achosion, canlyniadau, ac atebion. Byddwch yn edrych ar economeg ynni a’r marchnadoedd ynghyd â materion economaidd-gymdeithasol, diogelwch ynni ac ystyriaethau gwleidyddol. Mae mesurau lleihau ynni hefyd yn cael eu dadansoddi.

Mae’r opsiwn technoleg adnewyddadwy a storio ynni yn archwilio’r holl brif ffynonellau ynni adnewyddadwy (gwynt, solar, hydro afonydd, llanw a thonnau) a sut y gellir asesu, rhagweld, modelu, a defnyddio neu storio ynni.

Er mwyn cyrraedd targedau lleihau carbon 2050 i reoli’r newid yn yr hinsawdd, mae’r rhan fwyaf o wledydd wedi cytuno i dargedau i symud o ffynonellau ynni tanwydd ffosil traddodiadol i ynni adnewyddadwy a chynaliadwy. Mae’r arbenigedd hwn yn cynnig cyfle i raddedigion gael mynediad i’r maes cyffrous ac arloesol hwn sy’n tyfu.

Prif nodweddion y cwrs

 • Polisi drws agored i gwrdd â thiwtoriaid
 • Cefnogaeth ychwanegol trwy weithdai
 • Cewch ddewis o blith modiwlau opsiynol i ategu llwybr eich cwricwlwm
 

Beth fyddwch chin ei astudio

MODIWLAU

Llawn-amser

Semester 1

 • Dulliau Ymchwil Peirianneg ac Astudiaethau Ôl-radd (Craidd)
 • Dylunio ac Arloesedd mewn Peirianneg (Craidd)
 • Modelu ac Efelychu Systemau Peirianneg Fecanyddol (Opsiynol)
 • Modelu ac Efelychu Systemau Peirianneg Drydanol ac Electronig (Opsiynol)

Semester 2

 • Technoleg Adnewyddadwy a Pheirianneg Integreiddio Storio (Opsiynol)
 • Dylunio System Ddeallus a Pheirianneg Rheoli (Opsiynol)
 • Dylunio gyda Chyfansoddion – Theori ac Ymarfer (Opsiynol)
 • Lleihau Ynni a Chynaliadwyedd (Craidd)
 • Newid yn yr Hinsawdd, Canlyniadau, Atebion a Pholisïau (Craidd)

Semester 2/3

 • Traethawd Hir (Craidd)

Rhan-amser

Blwyddyn 1 – (bob dydd Gwener)

Semester 1

 • Dylunio ac Arloesedd mewn Peirianneg (Craidd)
 • Modelu ac Efelychu Systemau Peirianneg Fecanyddol (Opsiynol)
 • Modelu ac Efelychu Systemau Peirianneg Drydanol ac Electronig (Opsiynol)

Semester 2

 • Technoleg Adnewyddadwy a Pheirianneg Integreiddio Storio (Opsiynol)
 • Dylunio System Ddeallus a Pheirianneg Rheoli (Opsiynol)
 • Dylunio gyda Chyfansoddion – Theori ac Ymarfer (Opsiynol)
 • Lleihau Ynni a Chynaliadwyedd (Craidd)

Blwyddyn 2 – (bob dydd Iau)

Semester 1

 • Dulliau Ymchwil Peirianneg ac Astudiaethau Ôl-radd (Craidd)

Semester 2

 • Newid yn yr Hinsawdd, Canlyniadau, Atebion a Pholisïau (Craidd)

Semester 2/3

 • Traethawd Hir (Craidd)

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid. 

 
 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion mynediad arferol ar gyfer cael eich derbyn i astudio’n llawn amser neu’n rhan amser fydd un o’r canlynol:

 1. Gradd Anrhydedd Baglor mewn Peirianneg, neu Radd Baglor arall mewn disgyblaeth beirianneg briodol, fel arfer gydag o leiaf dosbarthiad 2:2 neu gyfwerth.
 2. Gellir derbyn ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni’r gofynion mynediad ond sydd â phrofiad proffesiynol sylweddol mewn maes arbenigol perthnasol, yn amodol ar gyfweliad a geirda.
 3. Cymwysterau cyfatebol o wlad dramor a ystyrir yn foddhaol gan dîm y rhaglen.

Fel arfer, bydd gofyn i ymgeiswyr sy’n gwneud cais trwy bwyntiau mynediad (b) ac (c) fynychu cyfweliad. Nid yw hyn bob amser yn bosibl, e.e., myfyrwyr tramor, ac os felly defnyddir y ffurflen gais ac argymhellion y tiwtor ‘cartref’ i benderfynu a ydynt yn addas; gellir defnyddio ffôn, y rhyngrwyd a fideo-gynadledda hefyd. Bydd lle ar y rhaglen yn cael ei gynnig yn seiliedig ar gymwysterau cefndir yr ymgeiswyr a, lle bo’n briodol, eu profiadau.

Meini prawf ansafonol i gael mynediad

Yn ôl y Rheoliadau ar gyfer ‘Graddau Meistr a Addysgir’ Prifysgol Wrecsam, mae’n bosibl i berson heb radd gael eu derbyn i ymgeisio, ar yr amod:

 1. Bod ganddynt gymhwyster nad yw’n radd y mae Prifysgol Wrecsam wedi barnu ei fod o safon foddhaol at ddiben derbyn i gwrs ôl-radd, a
 2. bod ganddynt swydd gyfrifol sy’n berthnasol i’r rhaglen, a’u bod wedi bod yn y swydd honno am o leiaf dwy flynedd o fewn y pum mlynedd diwethaf.

Waeth beth fo cymwysterau mynediad ymgeisydd, rhaid i’r myfyriwr ddangos tystiolaeth sy’n bodloni’r panel cyfweld o’u gallu i gwblhau gwaith academaidd i’r safon ofynnol i gwblhau’r cynllun astudio arfaethedig yn llwyddiannus.

 
 

Addysgu ac Asesu

Sail y rhaglen yw’r Fframwaith Dysgu Gweithredol (ALF). Mae’r dull dysgu cyfunol hwn yn rhan allweddol o’r cyflwyno ac mae’n cynnwys addysgu, cymorth dysgu, a chynnal sesiynau ar-lein. Mae’r Fframwaith yn cynnig dull mwy hyblyg o ddysgu i fyfyrwyr ac mae’n hanfodol i roi cyfle cyfartal i bob myfyriwr lwyddo.

Mae’r dulliau dysgu ac addysgu yn adlewyrchu disgrifyddion nodweddion gradd Meistr yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA) yn y ffyrdd canlynol:

 1. Defnyddir darlithoedd i rannu gwybodaeth allweddol a dangos ffyrdd newydd o weithio a fydd yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth gadarn o egwyddorion eu maes astudio yn ogystal â chanfod ffyrdd newydd o weithio.
 2. Bydd astudiaethau achos, chwarae rôl, a gweithio mewn grŵp yn cael eu defnyddio i gynorthwyo wrth roi’r egwyddorion ar waith yn ehangach. Byddant hefyd yn cael eu defnyddio i ysgogi trafodaeth ac ymarfer sgiliau datrys problemau. Bydd hyn hefyd yn galluogi myfyrwyr i werthuso pa mor briodol yw gwahanol ddulliau o ddatrys problemau.
 3. Mae defnyddio portffolios yn ysgogi adfyfyrio ar y rhinweddau sy’n angenrheidiol ar gyfer cyflogaeth, a hynny’n gofyn am ysgwyddo cyfrifoldeb personol a gwneud penderfyniadau. Yn ogystal, maent yn galluogi myfyrwyr i nodi terfynau eu gwybodaeth a’u sgiliau a nodi strategaethau ar gyfer datblygu.
 4. Defnyddir asesiadau i hybu dysgu yn ogystal â rhoi syniad am gyflawniad y myfyriwr.

Mae cyfleoedd yn y rhaglen i gael adborth ffurfiannol, diagnostig a chrynodol. Defnyddir dulliau asesu sy’n adlewyrchu anghenion y grŵp myfyrwyr ac yn rhoi modd profi gwybodaeth a deilliannau dysgu’r rhaglen yn ogystal â galluogi datblygu ac asesu sgiliau ymarferol a throsglwyddadwy.

Pan wneir gwaith grŵp wedi’i asesu, bydd disgwyl i chi greu nodiadau am gyfarfodydd a llunio cynlluniau gweithredu, a thrwy’r rheiny ddangos eich bod wedi cyfrannu’n gyfartal at y dasg. Yr elfen hon o gyfraniad personol fydd yn pennu asesiad eich modiwl yn gyffredinol. h.y., ni ddylai pob myfyriwr o fewn grŵp ddisgwyl cael yr un marc.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf. Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

Mae'r dulliau addysgu'n cynnwys darlithoedd, sesiynau labordy, seminarau a arweinyr gan fyfyrwyr ac ymchil gan gyfarwyddyd.

Mae dysgu annibynnol yn agwedd bwysig o bob modiwl, gan ei fod yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau pwnc-benodol a'u sgiliau allweddol.

 
 

Rhagolygon gyrfaol

Mae’r rhaglen MSc Peirianneg (Ynni Adnewyddadwy a Chynaliadwy) yn ateb anghenion ystod o ddiwydiannau amrywiol yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, wrth gyflenwi darpar weithwyr o’r radd flaenaf iddynt yn y dyfodol. Mae’r rhaglen wedi’i llunio i roi cyfleoedd i chi ddangos eich arbenigedd technegol perthnasol, eich arloesedd, eich ymrwymiad a’ch crebwyll, gan felly gynhyrchu myfyrwyr sy’n weithwyr Peirianneg proffesiynol ac yn ased y mae galw mawr amdanynt gan gyflogwyr y dyfodol. Mae cyn-fyfyrwyr naill ai mewn cyflogaeth amser llawn neu wrthi’n astudio am PhD.

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae'r cwrs yn eich cyfarparu â gwybodaeth drylwyr a sgiliau mewn peirianneg sydd ar flaen y gad pan ddaw i dechnolegau newydd a'r rhai sy'n dod i'r amlwg. Bydd gan raddedigion y fantais o ddod yn arbenigwyr yn y diwydiant neu i fynd ar drywydd gyrfaoedd ymchwil yn y byd academaidd.

 

 
 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd ôl-raddedig.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.