BSc (Anrh) Hyfforddi Pêl-droed & Arbenigwr Perfformiad

Football coaching students

Manylion cwrs

Côd UCAS

6M0Q

Blwyddyn mynediad

2024, 2025

Hyd y cwrs

3 BL (llawn-amser)

Tariff UCAS

80-112

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Partneriaeth

Dyluniwyd mewn partneriaeth â Chymdeithas Bêl-droed Cymru

Hyfforddi

Gweithiwch tuag at Dystysgrif C CBC a Thrwydded UEFA B

1af yn y DU

am Foddhad Addysgu (The Guardian University Guide 2024)*

Football coaching students

Hyfforddi Pêl-droed ym Mhrifysgol Wrecsam

Meddwl am yrfa mewn Hyfforddi Pêl-droed? Clywch gan ddarlithwyr a myfyrwyr am ein Hyfforddi Pêl-droed a Arbenigwr Perfformiad ym Mhrifysgol Wrecsam.

 

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ein gradd hyfforddi a pherfformio pêl-droed wedi'i chynllunio i ddatblygu a gwella eich gwybodaeth gyfredol, ail-lunio a diweddaru gwybodaeth bresennol a darparu archwiliad manwl o wyddoniaeth chwaraeon o fewn y gêm.

Mae’r cwrs: 

 • Wedi'i gynllunio mewn partneriaeth â Chymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC) 
 • Mae'n cynnig llu o gymwysterau a gydnabyddir gan y diwydiant gan gynnwys Tystysgrif CBDC a Thrwydded CBDC ac UEFA. 
 • Manteision addysgwyr hyfforddwyr cymwysedig UEFA a'n tîm academaidd i roi cymorth i fyfyrwyr ddatblygu'n bersonol, yn broffesiynol ac yn academaidd. 
 • Mae ganddo gysylltiadau allweddol â'r clybiau a chymdeithasau pêl-droed, megis Clwb Pêl-droed Wrecsam ac Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru, i ddatblygu eich gwybodaeth am y diwydiant ac ennill profiad cymhwysol gwerthfawr. 
 • Darparu cyfleoedd ychwanegol gyda phartneriaid Addysgol fel y Ffederasiwn Gwyddoniaeth pêl-droed a Phêl-droed Rhyngwladol (ISSPF) a Sicrhau Mwy o Hyfforddiant i wella eich CV a'ch proffil hyfforddi. 
 • Yn cynnwys sesiynau yng Nghanolfan Datblygu Pêl-droed Cenedlaethol Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Parc y Glowyr, sy'n gyflawn gyda'n siwt dadansoddi perfformiad a chae pêl-droed 3G maint llawn o ansawdd FIFA.
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 1af yn y DU am foddhad addysgu yn nhablau cynghrair pwnc Gwyddor Chwaraeon, The Guardian University Guide 2024
 
FAW Trust logoWrexham FCachieve more training logoISSPF logo

Prif nodweddion y cwrs

 • Byddwch yn gweithio tuag at Dystysgrif C Cymdeithas Bêl-droed Cymru (Lefel 2), Trwydded C UEFA, a (Lefel 3) trwyddedau hyfforddi CBDC/UEFA B fel rhan o'u gradd, gan roi cymwysterau ychwanegol i chi sy'n gwella cyflogadwyedd. 
 • Mae darlithwyr yn weithgar ym maes ymchwil ac wedi'u hachredu gan UEFA, sy'n golygu bod y cwricwlwm yn ymgysylltu, yn gyfredol ac yn berthnasol. 
 • Mae'r amgylchedd darlithoedd deinamig yn eich cefnogi ac yn eich herio i wella a datblygu eich dealltwriaeth o rôl gwyddor chwaraeon mewn pêl-droed. 
 • Cymorth rhagorol i fyfyrwyr gan staff hawdd mynd atynt a fydd yn eich cefnogi ar daith sy'n mynd â chi o ddatblygiad personol ar ddechrau eich gradd i ddatblygiad proffesiynol wrth i chi symud drwy'r cwrs. 
 • Mae gennych gyfle i ennill profiad cymhwysol yn gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau pêl-droed. Bydd cysylltiadau helaeth â phartneriaid yn rhoi cyfle i chi ddatblygu sgiliau galwedigaethol a sgiliau sy'n berthnasol i'r diwydiant. 
 • Bydd gennych fynediad i Ganolfan Datblygu Pêl-droed Genedlaethol Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Parc y Glowyr, sydd wedi'i chwblhau gyda'n hystafell dadansoddi perfformiad a chae pêl-droed 3G  maint llawn o ansawdd FIFA. 
 • Labordy achrededig gan Cymdeithas Prydain Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff (BASES).
 • *Mae'r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddir yn 4ydd yn y DU a 1af yng Nghymru am foddhad addysgu yn nhablau cynghrair pwnc Gwyddor Chwaraeon, Canllaw Prifysgolion The Guardian 2023.
 

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae ein gradd hyfforddi pêl-droed yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau hyfforddi ymarferol a dealltwriaeth o'r broses hyfforddi ar lefel ieuenctid ac uwch. Byddwch hefyd yn datblygu dealltwriaeth o elfennau estynedig y broses hyfforddi, gan gynnwys sut mae chwaraewyr a thimau unigol yn cael eu paratoi'n ffisiolegol ac yn seicolegol i gymryd rhan mewn pêl-droed. 

Addysgir modiwlau yn wythnosol a bydd hyn yn eich galluogi i gysylltu theori academaidd ag ymarfer pêl-droed. Wrth i chi symud ymlaen drwy'r radd byddwch yn datblygu'r sgiliau personol, proffesiynol ac academaidd sydd eu hangen i bersonoli eich dysgu i gyd-fynd â'ch uchelgeisiau gyrfaol yn y dyfodol. 

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4) 

MODIWLAU

 • Hyfforddi Pêl-droed ar gyfer Datblygu Chwaraewyr (20 Credyd): O fewn y modiwl hwn byddwn yn ceisio datblygu a gwella eich sgiliau hyfforddi a'ch cyflwyno i'r ddamcaniaeth sy'n sail i ymarfer cyfoes o fewn y diwydiant datblygu chwaraewyr pêl-droed. 
 • Cyflwyniad i Ddadansoddi Perfformiad mewn Pêl-droed (20 Credyd): Mae rôl dadansoddi perfformiad mewn yn bwysicach nag erioed a bydd y modiwl hwn yn rhoi cyflwyniad i chi o sut y caiff ei gymhwyso a'i ddefnyddio mewn pêl-droed. 
 • Hyfforddi Pêl-droed a Datblygu Cymunedol (20 Credyd): O fewn y modiwl hwn byddwch yn archwilio sut y gallwn ddefnyddio pêl-droed fel sbardun i wella a datblygu ein cymunedau a grwpiau poblogaeth penodol. 
 • Cyflwyniad i Gwyddor Chwaraeon mewn Pêl-droed (20 Credyd): Nod y modiwl hwn yw i chi gael dealltwriaeth o rôl gwyddor chwaraeon yn yr amgylchedd pêl-droed cymhwysol. 
 • Ymddygiad Dynol mewn Chwaraeon (20 Credyd): Nod y modiwl hwn yw cyflwyno'r modelau a'r damcaniaethau hanfodol sy'n briodol i chi ar gyfer deall ymddygiad dynol mewn lleoliad chwaraeon. 
 • Darganfyddiad Academaidd o fewn y Gwyddorau Chwaraeon (20 credyd): Mae'r modiwl hwn yn ymchwilio i ddulliau ansoddol a meintiol o ymchwilio i ddisgyblaethau gwyddor chwaraeon.

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5) 

MODIWLAU

 • Hyfforddi Pêl-droed i Wella Perfformiad (20 Credyd): Byddwn yn ceisio adeiladu ar y theori hyfforddi rydych wedi'i chaffael yn ystod eich blwyddyn gyntaf i ddatblygu dealltwriaeth strategol o ddatblygu perfformiad. 
 • Hyfforddi Pêl-droed i Wella Perfformiad (20 Credyd): Bydd y modiwl hwn yn archwilio sut y gall ymarferwyr pêl-droed ddefnyddio dadansoddi perfformiad i lywio ymarfer a gwerthuso perfformiad. 
 • Gwyddor Pêl-droed: Perfformiad Corfforol Chwaraewyr (20 Credyd)O fewn y modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn archwilio'r dulliau gwyddonol a gwrthrychol y gall ymarferwyr eu mabwysiadu er mwyn paratoi chwaraewr yn ddigonol ac yn ddigon corfforol ar gyfer perfformiad. Yn ogystal, bydd myfyrwyr hefyd yn archwilio ac yn dadansoddi ymatebion ffisiolegol i batrymau ymarfer ysbeidiol sy'n benodol i bêl-droed. 
 • Ymarfer Cymhwysol Pêl-droed: Lleoliad Chwaraeon (20 Credyd)*: Bydd y modiwl hwn yn rhoi cyfle i chi wella eich sgiliau pwnc-benodol yn yr amgylchedd pêl-droed cymhwysol drwy leoliad pêl-droed a'r defnydd o ymarfer myfyriol. 
 • Y Diwydiant Pêl-droed (20 credyd)** Byddwn yn archwilio'r sgiliau penodol sydd eu hangen i weithredu o fewn y diwydiant pêl-droed ac yn ceisio defnyddio ymarfer myfyriol i wella eich cyflogadwyedd o fewn yr amgylchedd pêl-droed.
 • Cymhwyso Egwyddorion Seicoleg Chwaraeon (20 Credyd): Nod y modiwl hwn yw adeiladu ar y sylfaen wybodaeth a ddatblygwyd yn ystod y flwyddyn gyntaf, lle ystyrir bod ymyriadau priodol yn gwella perfformiad pobl. 
 • Dulliau Ymchwil Cymhwysol (20 Credyd): Nod y modiwl hwn yw eich addysgu am gynnal ymchwil o safbwynt ansoddol a meintiol. Byddwch yn cael cipolwg ar wahanol ddulliau a dadansoddiadau ymchwil wrth hefyd ddechrau creu syniad ar gyfer eich traethawd hir blwyddyn olaf. 

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

MODIWLAU

 • Hyfforddi a Pherfformio Pêl-droed Uwch (Modiwl Craidd 40 Credyd): Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio'n unig ar hyfforddi o fewn yr amgylchedd pêl-droed elitaidd. Bydd myfyrwyr yn archwilio'n feirniadol ddull cyfannol o ddatblygu chwaraewyr o safbwynt ieuenctid ac uwch. 
 • Y Diwydiant Pêl-droed: Dysgu Seiliedig ar Waith (Modiwl Dewisol 20 Credyd)*: Nod y modiwl hwn yw galluogi'r myfyriwr i ymgymryd â darn strwythuredig o ddysgu seiliedig ar waith a fydd yn gwella'r gallu i wneud y mwyaf o ddysgu o brofiad gwaith mewn amgylchedd pêl-droed penodol. 
 • Y Diwydiant Pêl-droed: Gwella Eich Cyflogadwyedd (Modiwl Dewisol 20 Credyd)**Nod y modiwl hwn yw galluogi'r myfyriwr i ymgymryd â darn strwythuredig o ddysgu seiliedig ar waith a fydd yn gwella ei allu i fyfyrio ar ei sgiliau a'i feysydd datblygu presennol eu hunain mewn perthynas â byd pêl-droed. 
 • Darganfod Annibynnol (Modiwl Craidd 40 Credyd): Mae'r modiwl hwn yn caniatáu i chi gynnal astudiaeth ymchwil eu hunain. Ar ôl dewis amgylchedd o'ch dewis, byddwch yn casglu, dadansoddi a dehongli data oddi mewn iddo, gan droi'r holl waith caled hwn yn fformat ysgrifenedig strwythuredig i'w gyflwyno. 
 • Chwaraeon Cymhwysol a Seicoleg Perfformiad (Modiwl Dewisol 20 Credyd): Nod y modiwl hwn yw datblygu gwybodaeth benodol am rôl Seicolegydd Chwaraeon a Pherfformiad yn y Lleoliad Chwaraeon.
 • Dadansoddi Perfformiad ar gyfer Gwella (Modiwl Dewisol 20 Credyd): Mae'r modiwl hwn yn ceisio cymhwyso'r egwyddorion dadansoddi perfformiad rydych wedi'u dysgu drwy flynyddoedd blaenorol a'i gymhwyso i senario byd go iawn o'u dewis. Yn y pen draw, gweld pa mor effeithiol y mae'r system ddadansoddi rydych wedi'i datblygu yn ymdopi yn yr amgylchedd cymhwysol. 

 

*modiwl ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn rhai rhyngwladol 

** modiwl ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol  

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y BSc (Anrh) Hyfforddi Pêl-droed a’r Arbenigwr Perfformiad yw o leiaf 80-112 pwyntiau tariff UCAS ar TAG Safon Uwch neu gyfatebol. Bydd Cymwysterau Lefel UG a Sgiliau Allweddol Lefel 3 hefyd yn cael eu hystyried. Bydd profiad o hyfforddi neu brofiad o weithio ym maes hyfforddi hefyd o fantais.

Cyn inni gynnig lle ichi ar y cwrs hwn bydd gofyn ichi gwblhau gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (a elwid gynt yn CRB), a thalu’r ffi briodol, fel y gellir gwirio eich addasrwydd i weithio gyda phlant ac oedolion sy’n agored i niwed.

 

Addysgu ac Asesu

Defnyddir ystod eang o ddulliau asesu i brofi eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth. Mae’r rhain yn cynnwys asesiadau ymarferol, arholiadau, traethodau, portffolios, adroddiadau, cyflwyniadau, trafodaethau ar-lein a gwerthusiadau o astudiaethau achos. 

Byddwch yn cael eich asesu ar eich gallu i ddadansoddi gweithgareddau hyfforddi, defnyddio meddalwedd fideo arbenigol, ymgymryd â gwaith labordy a chynnal ymchwil annibynnol.

Disgwylir i chi gwblhau traethawd hir fel rhan o’ch asesiad terfynol.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

 

Rhagolygon gyrfaol

Bydd myfyrwyr yn gweithio tuag at Dystysgrif C yr FAW (Lefel 2) a thrwyddedau hyfforddi FAW/UEFA B fel rhan o'ch gradd, gan roi cymwysterau ychwanegol i chi sy'n gwella cyflogadwyedd yn y sector hyfforddi pêl-droed. 

Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i ennill profiad cymhwysol o weithio mewn amrywiaeth o leoliadau pêl-droed. Bydd cysylltiadau helaeth â phartneriaid yn rhoi cyfle i chi ddatblygu sgiliau galwedigaethol a pherthnasol i'r diwydiant. 

Bydd myfyrwyr yn cael mynediad i Ganolfan Datblygu Pêl-droed Cenedlaethol CBDC, Parc y Glowyr, sy'n yn cynnig swit dadansoddi perfformiad a chae pêl-droed 3G maint llawn FIFA. 

Mae gradd mewn Hyfforddi Pêl-droed ac Arbenigwr Perfformiad yn darparu amrywiaeth o gyfleoedd i raddedigion yn y dyfodol. Mae'r meysydd gwaith yn cynnwys: 

 • Gweithio yng nghynghrair pêl-droed Lloegr, yr FAW neu'r MLS 
 • Hyfforddi 
 • Gwyddor Chwaraeon 

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd israddedig.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

 

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.